Call Center (09:00-18:00) +90 549 824 14 54
REZERVASYON
OTURUM AÇIN KAYIT OLUN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MİSAFİR AYDINLATMA METNİ
video catalogue

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu Simtan Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır. Veri sorumlusu; Simtan Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından, misafirlerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak aydınlatılması amacı ile belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yetkilendirdiği kişidir. Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kanunu’nda tanımlı şekli ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Buna göre;

 • Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetin devamı esnasında kanunlarda açıkça emredilmesi halinde,
 • Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizi şirketimiz tarafından işlenmesinin şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumu da bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,

Durumlarında şirketimiz kişisel verilerinizi işlemektedir.

Bu kapsamda şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik yönetimi
 • Misafir/müşteri ilişkileri yönetimi
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Şirket finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Topluluk değerlerinin güvenliğinin sağlanması
 • Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi için kişisel verileriniz işlenebilecektir.

       Kişisel verilerinizi,

 1. Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 2. İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 3. Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 4. Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Şirket, kişisel verilerin güvenliğine özel önem vermekte ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Hizmetin sona ermesini takiben aşağıda işlenen veriler başlığı altında detaylandırılan kimlik verileri ile iletişim verileri 10 yıl boyunca, özel nitelikli kişisel verileriniz, görsel ve işitsel nitelikli kişisel verileriniz ile aile ve yakını kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmak sureti ile muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sağlanan hizmet ve şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri ve ofisler, topluluk şirket, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, acenteler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, acenteler vasıtası ile Şirket hizmet alma talebinde bulunduğunuzda, şirket düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi : Ad, soyadı, doğum tarihi, uyruğu doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, Pasaport no

İletişim Verisi: Telefon numarası, Posta kodu, açık adres bilgisi, e-posta adresi, kurumsal e-posta adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sağlık verisi, Gıda alerjisi, Hastalık izleme tarih bilgileri, Hastalık belirtileri bilgileri, Hastalık İzleme oranları bilgileri,

Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları (doğum günü kutlaması vb. gibi video çekimleri)

Aile ve Yakını Verisi: Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, pasaport no, doğum tarihi, telefon numarası, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının adı, soyadı ve e-posta adresi

Diğer: Araç plakası, binilen VIP servis ve geliş-gidiş saatleri, binilen  VIP servis durak verileri, internet erişim logları, giriş çıkış logları, Misafir Ürün kabul bilgisi, Misafir geliş ve çıkış tarihleri, acente/firma bilgileri,  mesleği,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirket topluluğumuzun iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin misafir hizmetleri politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketimizin yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerekli tedbirler alınmak sureti ile işbu aydınlatma metninde belirtilen koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle, işbu aydınlatma belgesindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kalmakla manuel ya da elektronik ortamlar kullanılarak kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz.)
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz tarafından talebinizin sebebine ve başvuru yönteminize göre Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde, Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Papillon Zeugma Hotel - İleribaşı Mevkii Belek Turizm Merkezi Antalya/Türkiye

TEL: +09 (242) 710 10 00

FAX: +90 (242) 710 10 30

iLETİŞİM LİNKİ:  simtan@hs02.kep.tr

x